یوسف

رجّاله ها همگی خفه
نویسنده : یوسف موسوی - ساعت ٤:٢۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٠

...و منتهای حقیقت برای یک انسان 

و شرح واقع یک شهر مملو از حیوان

و شهر،قامت افعی خوش خط و خالی 

که قرن هاست پر از زهر،در کمین نهان

نهان،تمام حقیقت تمام یک انسان 

نهان،نمایش قدر نهان ترین پنهان

و شرح واقع یک جامعه پر از...نه نه 

بگو تراکم سلول افعی سگ جان

چه بازها که نکشت و نبرد از هر یاد

عقاب ها که شب از یاد ارتفاع افتاد

نیا نیا که هوا بدتر از همیشه شده

چه فکر کردی تو حال ما عوض نشده

چراغانی شب را نبین فقط دام است

تمام،چشم همان افعی بد اندام است

به کام تک تک مان زهر خویش را نوشاند

همان ازل و همان ابتدا که بر ما راند

درون تک تک ما تخم زهر پاشیده 

بدن بدن تن ما را به خویش بلعیده

نوای خسرو ترک بیات در بیداد 

فرار شیرین از قصر حصر تا فرهاد

برای آمدنت آن که بیشتر داد است

تنش پر از خون بچه های فرهاد است

                            نیا که تا نرود آبروی ذاتی مان

                                              نیا که رو نشود باطن نباتی مان


comment نظرات ()