یوسف

اسم فاعل
نویسنده : یوسف موسوی - ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٧

از سعی من تـا رأی تو جـز گوش چـشمت راه نیست

                                گـر گـوش چـشمی ننگری پایان ره جز چاه نیست

ســودای سـعـی و همت و رنــج و ریاضــت از چـو من

                                گر خوش نیاید بـر چـو تـو قـدرش پری از کاه نیست

تـو سـرو رعـنــا قــامــت و دورت پــر از شــمـشــادها

                                حق داری ار گویی که هر خس لایق این جاه نیست

ما کس بدیم و خس شدیم از بی کسی واپس شدیم

                                بس ناکـس آمــد گـرد مـا ایـن جـز تو کس آگاه نیست

مـکــر پـلـیــد انـسـیـان...   شـبــگـیـرهــای جــنّــیــان...

                                بی حـکـمت ایـن نـامردمـان را رخصت جان کاه نیست

از گـــیر و قـــال جــنّــیــان گــاهــی رهــا گــشتن توان

                             اما زمـــکــر انــسیــان مــأمــن جــز آرامــگـــاه نـیـسـت

گـفـتـم بـه اربـاب فــلان صـعــب اســت کــامم در جهان

                              ایــراد بــرگــوئــیـد عــیـان بـخــتم چــــرا همـــراه نیست

گـفـتـنـد ذاکــر نـیـسـتـی بــر نــفـس قــادر نـیـسـتــی

                             شـیـطـان مــسلـط بـر کـســی جـز غـافـل گـمراه نیست

ای مـا کــجــا و ذاکـــری یـوســف کـــجــا و قــــادری

                            جـز دســت و پــایــی ظـاهــری از ما به جولان گاه نیست

کس نیست از خیل یــلان گـویـد بـه این بی حاصلان

                            کـایـن اسـم فـاعـل هـایـتـان جــز وهــم در ســــفّاه نیست

کـــو ذاکــری کــــو قـادری گــــر او نــجـنـبـاند ســری

                           ذاکـــر هــو... قــــادر هـــو...الـفــاعل الّا الــلّـــه نــیسـت

هــذیـــان بـبـافــی ذکــر را هــر ســو بتــازی فــکر را

                    بــنــگــر نـمـاز بــکــر را...       بـــیــچـاره دورت آه نــیــســت

آری چـــه داری ادعـــا...  انـــســـان إلّا مــا ســعــی

                          سـعــیــی نـمـا دیـگـر رهــا کـس بـر ســـزایـش راه نـیـسـت

تــو همـتـی در پیش دار بعــدش دگر سر پیش دار

                           فـعــل تــو بــی پـیـونـد او جــز نـفـخـه ای بــی گــاه نیست

 

                     یوسف چه در پـیـچ آمــدی از هیچ تو پیدا شدی

                     گر او بخواهد پادشاه ارنه کسی در چاه نیست


comment نظرات ()